Strona główna » Regulamin zakupów (OWS)

Kontakt

Zmiana języka

PolskiAngielskiNiemieckiRosyjski

Cennik

Pobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS
Dobór dywaników

Regulamin zakupów (OWS)

 Wszystkie fotografie, design, treść Regulaminów, opisy i inne informacje zawarte na stronie www.dywanikisamochodowe.pl chronione są prawami autorskimi. Wykorzystywanie materiałów zawartych na w/w stronie internetowej, bez zgody Sprzedawcy , dla jakichkolwiek celów niezwiązanych z realizacją umowy sprzedaży i korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną jest naruszeniem prawa autorskiego - Podstawa prawna: ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 
Regulamin zakupów – ogólne warunki sprzedaży (OWS)
Niniejszy regulamin jest ogólnym zbiorem postanowień umownych określający warunki sprzedaży towarów, w ramach zawieranych umów na odległość, prezentowanych na stronie sklepu internetowego działającego w domenie www.dywanikisamochodowe.pl
Przedmiotowe postanowienia odnoszą się do sprzedaży detalicznej w transakcjach z konsumentami (B2C) oraz przedsiębiorcami (B2B), których zakres, w zależności od podmiotu będącego stroną umowy sprzedaży, wyznaczony jest zapisami przedmiotowego wzorca umownego w postaci regulaminu OWS oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Sklep internetowy działający w domenie www.dywanikisamochodowe.pl prowadzony jest przez Iwonę Stypułkowską-Szczepańską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ALDOS –Iwona Stypułkowska - Szczepańska, działającej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki. Możliwość pobrania wydruku z CEIDG ze strony internetowej http://www.ceidg.gov.pl

NIP: 622-245-365
REGON: 365660044

ADRES KORESPONDENCYJNY, w tym właściwy dla składanych reklamacji
ALDOS – Iwona Stypułkowska - Szczepańska
ul. Słoneczna 2,
63-400 Ostrów Wielkopolski
e-mail: sklep@dywanikisamochodowe.pl

Pozostałe dane do kontaktu:
Numer telefonu: (+ 48) 604 696 060


SŁOWNICZEK:

Regulamin – niniejszy Regulamin, będący zbiorem ogólnych postanowień umownych, określający m.in. zasady zawierania umów na odległość w ramach prowadzonego sklepu internetowego oraz tryb postępowania reklamacyjnego w związku z zakupionymi w sklepie internetowym towarami, zwany w dalszej części „Regulaminem”

Strona internetowa - dokument HTML (tj. plik tekstowy odczytywany przez przeglądarkę internetową) udostępniony w Internecie w domenie http://www.dywanikisamochodowe.pl

Sklep internetowy - prowadzona przez Sprzedawcę strona internetowa umożliwiająca składanie zamówień przy pomocy środków porozumiewania się na odległość.

Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, który zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

Elektroniczny formularz zamówienia – graficzny interfejs umożliwiający złożenie zamówienia na towary prezentowane w sklepie internetowym.

Towar/produkt – prezentowane w sklepie internetowym rzeczy ruchome będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy klientem a Sprzedawcą.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy kupna-sprzedaży ze Sprzedawcą, określające w szczególności rodzaj i liczbę zamawianego towaru.

PRZYDATNE LINKI (DLA KONSUMENTA)

(zamieszczone poniżej linki zawierają treść pouczenia o przysługującym konsumentowi prawie odstąpienia od umowy – termin, formę, zwrot wzajemnych świadczeń stron oraz wzory, którymi konsument może się posłużyć składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub wykonując swoje prawa przysługujące mu z tytułu rękojmi za wady zakupionego towaru)

Nr 1 – pouczenie o prawie odstąpienia od umowy
Nr 2 - wzór formularza odstąpienia od umowy
Nr 3 – wzór formularza reklamacyjnego – rękojmia za wady

SPIS TREŚCI:

Rozdział I: Postanowienia ogólne
Rozdział II: Sposoby złożenia zamówienia
Rozdział III: Informacja o cenach.
Rozdział IV: Dostępne sposoby płatności i termin rozpoczęcia realizacji zamówienia.
Rozdział V: Dostawa towarów – sposób, termin, koszty usług transportowych
Rozdział VI: Uprawnienie konsumenta do odstąpienia od umowy.
Rozdział VII: Reklamacja i zakres jej modyfikacji w stosunkach z przedsiębiorcami.
Rozdział VIII: Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów (ADR)
Rozdział IX: Właściwość sądu- sprawy sądowe.
Rozdział X: Postanowienia końcowe.

Rozdział I: Postanowienia ogólne

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronie sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.
2. Sprzedawca w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość m.in. przy pomocy strony internetowej, działającej w domenie http://www.dywanikisamochodowe.pl prowadzi sprzedaż dywaników i akcesoriów samochodowych.
3. W ramach zawieranych umów, o których mowa w pkt 2. Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na konsumenta/klienta własność prezentowanego w sklepie internetowym towaru a następnie wydać mu go, zaś konsument/klient zobowiązuje się towar odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę.

Rozdział II: Sposoby złożenia zamówienia

1. Zamówienia na towary prezentowane w sklepie internetowym można składać przy wykorzystaniu:
a) strony internetowej i zamieszczonych na niej formularzy zamówienia (procedura opisana w regulaminie e-usług),
b) poczty e-mail pod adresem: sklep@dywanikisamochodowe.pl
c) telefonu pod numerem (+ 48) 604 696 060
2. Zamówienia dokonywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (strona internetowa oraz adres e-mail) przyjmowane są całodobowo przez 7 dni w tygodniu.
3. Zamówienia telefoniczne można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 -19.00, w soboty 10.00 -14.00
4. Dla realizacji zamówienia konieczne jest podanie następujących danych osobowych:
a) imię i nazwisko,
b) adres do korespondencji (adres dostawy),
c) adres e-mail,
d) numer telefonu
5. W przypadku zamówień dokonywanych w formie e-mail oraz telefonicznie, należy podać, oprócz danych wymienionych w pkt. 4 informacje o :
a) interesującym klienta towarze, w tym określenie jego modelu, ilości,
b) cenie towaru,
c) dokonanym wyborze związanym z formą zapłaty oraz dostawą, zgodnie z przyjętymi sposobami płatności i dostawy określonymi w niniejszym Regulaminie,

6. W przypadku nieudostępnienia przez konsumenta danych, o których mowa w pkt. 4, zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.
7. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie złożonego zamówienia, przesyłając na adres e-mail klienta informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.
8. Wiadomość e-mail, o której mowa w pkt. 7, zawiera informacje o numerze zamówienia oraz istotnych jego składnikach, na które składają się: nazwa towaru/ów, cena, koszty dostawy, wybrany sposób płatności oraz dane klienta w tym adres dostawy.
9. Z chwilą otrzymania przez klienta wiadomości e-mail, o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy klientem a Sprzedawcą.
10. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez: wysłanie przez Sprzedawcę wiadomości o e-mail, o której mowa w pkt. 9 – dotyczy to zamówień składanych poprzez stronę internetową, telefonicznie za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@dywanikisamochodowe.pl, a także przez wydrukowanie i przekazanie konsumentowi specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu (faktura lub paragon).
11. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie klienta.

Rozdział III: Informacja o cenach

1. Przy każdym towarze, prezentowanym na stronie sklepu internetowego, zamieszczona jest jego cena wyrażona w złotych polskich (PLN).
2. Cena, o której mowa w pkt. 1 jak również cena kosztów dostawy, zawiera podatek od towarów i usług (VAT).
3. Cena towaru nie obejmuje kosztów dostawy, opłata za transport uzależniona jest od wybranego przez konsumenta sposobu dostawy, opisanego w rozdziale V niniejszego Regulaminu.
4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem dostępnych środków porozumiewania się na odległość (strona internetowa, e-mail, telefon) dokonuje wyboru sposobu dostawy w procesie składania zamówienia, gdzie ceny (brutto) poszczególnych usług transportowych dostępne są opcjonalnie w formularzu zamówienia.

Rozdział IV: Dostępne sposoby płatności i termin rozpoczęcia realizacji zamówienia

1. Klient dokonuje wyboru sposobu płatności w procesie składania zamówienia.
2. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności na towar:
a) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek Sprzedawcy prowadzony prze prowadzony przez bank mBank/breBank Numer rachunku
23 1140 2004 0000 3702 7651 3335
b) płatność elektroniczna przez system PayU, w tym także kartą płatniczą lub kredytową,
c) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
3. O sposobie dokonania płatności decyduje Klient w procesie składania zamówienia za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej (poprzez kliknięcie właściwego checkboxa) lub informując o tym w zamówieniu e-mailowym lub telefonicznie.
4. Zamówienie, w przypadku wyboru sposobu płatności przelewem elektronicznym lub tradycyjnym na konto jest realizowane niezwłocznie z momentem uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
5. W przypadku płatności „za pobraniem”, klient płaci gotówką odbierając towar od kuriera/przewoźnika.
Rozdział V: Dostawa towarów – sposób, termin, koszty usług transportowych
1. Dostawa zamówionych w sklepie internetowym towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS.
2. Zasięg terytorialny świadczonych usług dostawy, w ramach dokonanego zakupu w sklepie internetowym, obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) oraz kraje UE (Unii Europejskiej).
3. O wyborze sposobu dostawy decyduje konsument w procesie składania zamówienia.
4. W zależności od wybranego przez konsumenta sposobu dostawy, dostarczanie przesyłek z zamówionym towarem następuje w terminie:
Kurier GLS: 1- 2 dni roboczych, od dnia wydania przesyłki przewoźnikowi.
5. Koszty usług transportowych związanych z dostawą towaru przedstawia poniższe zestawienie, a także są one uwidocznione w procesie składania zamówienia (formularz) w ramach prowadzonego sklepu internetowego:

Kurierzy GLS:
- przesyłka za pobraniem 18 zł,
- przesyłka przy przedpłacie na konto 14 zł.

6. Możliwy jest także odbiór osobisty towaru pod adresem:
ul. Słoneczna 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski
7. Towar można odebrać od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-18.00, w sobotę 10.00 – 14.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub e-mailowym. Odbiór osobisty nie wiąże się z zapłatą kosztów dostawy w tym żadnych opłat związanych z osobistym odbiorem towaru.

Rozdział VI: Uprawnienie konsumenta do odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając sprzedawcy stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni, którego bieg rozpoczyna się:
a) dla umowy sprzedaży - w momencie objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik,
b) dla umowy obejmującej wiele rzeczy dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
c) dla umowy polegającej na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy,
2. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem:
a) pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedawcy
b) drogą elektroniczną na adres e-mailowy: sklep@dywanikisamochodowe.pl
3. Istnieje możliwość osobistego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy pod wskazanymi wyżej adresami (pkt. 2 lit. a) przy zachowaniu terminu, o którym mowa w pkt. 1.
4. Konsument ma możliwość również skorzystania ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego w poniższym linku: formularz, jednak nie jest to obowiązkowe i nie wpływa w żaden sposób na ważność i skuteczność składanego w tym zakresie oświadczenia.
5. W przypadku skorzystania przez konsumenta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, o której mowa w pkt. 2 lit. b i c, sprzedawca potwierdza konsumentowi w formie wiadomości e-mail bądź sms otrzymanie przesłanego oświadczenia.
6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
7. Zwrot wzajemnych świadczeń stron następuje w ten sposób, że:
a) sprzedawca, niezwłocznie ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności,
b) zwrot płatności, o której mowa w lit. a, nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami,
c) konsument zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić towar sprzedawcy lub osobie przez niego upoważnionej, nie później w terminie 14 dni, od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba, że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Termin uznaje się za zachowany, jeżeli towar został wysłany lub dostarczony osobiście, przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
8. Do chwili otrzymania towaru przez Sprzedawcę lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o której mowa w pkt 7 lit a., chyba że sam zaproponował odbiór towaru od konsumenta.
9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Rozdział VII: Reklamacja i zakres jej modyfikacji w stosunkach z przedsiębiorcami

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem konsumenta, jeżeli zakupiony przez niego towar ma wadę fizyczną lub prawną.
2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec konsumenta z tytułu rękojmi za wady zakupionego towaru, określona jest przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.
3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru konsumentowi.
4. Jeżeli zakupiony przez konsumenta towar ma wadę, o której mowa w pkt. 1, uprawniony z tytułu rękojmi zawiadamiając Sprzedawcę o wadzie, ujawnionej w terminie określonym w pkt 3 powinien wskazać:
a) imię i nazwisko,
b) adres do korespondencji,
c) adres e-mail,
d) numer telefonu,
e) opis ujawnionej wady (na czym polega),
f) żądanie realizacji roszczeń bądź uprawnień konsumenta wynikających z wadliwości towaru,
5. Żądaniami, o których mowa w pkt. 4 lit f, jakie przysługują konsumentowi w ramach odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi są:
a) wymiana towaru na nowy.
b) naprawa,
c) obniżenie ceny,
d) odstąpienie od umowy, ale tylko w przypadku gdy wada jest istotna.
6. Wybór żądania, o którym mowa w pkt 4 lit f, należy do konsumenta, jednakże sprzedawca może zaproponować formę usunięcia wady towaru w sposób, który nie spowoduje zwłoki i nadmiernych kosztów po stronie zgłaszającego wadę.
7. Brak ustosunkowania się przez Sprzedawcę do jednego z żądań konsumenta, o których mowa w pkt 5 lit a-c, w terminie 14 dni, skutkuje uznaniem ich za uzasadnione.
8. Zawiadomienia o wadzie zakupionego towaru konsument może dokonać:
a) pisemnie na adres Sprzedawcy.
b) za pomocą środków porozumiewania się na odległość: pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail: sklep@dywanikisamochodowe.pl
9. Wadliwy towar należy odesłać lub dostarczyć osobiście na adres Sprzedawcy.
10. Procedura związana z wykonaniem przez konsumenta uprawnień z tytułu rękojmi za wady zakupionego towaru jest nieodpłatna na każdym jej etapie.
11. W stosunkach, w których stroną umowy sprzedaży ze Sprzedawcą nie jest konsument, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, w trybie art. 558 § 1 k.c. wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady zakupionego towaru.

Rozdział VIII: Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów (ADR)

1.Konsumenci mają możliwość skorzystania z pozasądowych form rozstrzygania sporów ze Sprzedawcą w związku z zawartymi umowami sprzedaży (ADR - alternatywne metody rozstrzygania sporów).

A. MEDIACJA

2.W przypadku sporu pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą istnieje możliwość skorzystania z mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej.
3. Postępowanie mediacyjne wszczyna się na wniosek konsumenta lub z urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona interesu konsumenta.

B. ARBITRAŻ – POLUBOWNY SĄD KONSUMENCKI

4. Konsumenci mają możliwość skorzystania ze stałych polubownych - sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, a rozstrzygających sprawy z zakresu praw majątkowych wynikających z zawartych umów sprzedaży i świadczenia usług.
5. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich, o których mowa w pkt. 4 lit. B, określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich.
6. Procedury związane z wszczęciem postępowania przed sądami polubownymi – sądami konsumenckimi, w tym wzory pozwów, udostępnione są na stronach internetowych BIP – Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

C. BEZPŁATNA POMOC PRAWNA DLA KONSUMENTA

7.Zadania w dziedzinie ochrony interesów konsumentów wykonują również: samorząd terytorialny poprzez powiatowych (miejskich) rzeczników konsumenckich, a także organizacje konsumenckie i inne instytucje, do których statutowych lub ustawowych zadań należy ochrona interesów konsumentów.
8. Wykaz rzeczników konsumentów można znaleźć m.in. na stronie Prezesa UOKiK http://www.uokik.gov.pl/.
9. Bezpłatną pomoc prawną dla konsumentów świadczą również organizacje pozarządowe m.in. Federacja Konsumentów i Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronach internetowych:www.federacja-konsumentow.org.pl oraz www.konsumenci.org.
10. Z tematyką pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, konsumenci mogą się zapoznać na stronie internetowej Prezesa UOKiK w domenie http://www.uokik.gov.pl/

D. INTERNETOWY SYSTEM ROZSTRZYGANIA SPORÓW (ODR)

11. Konsumenci mają możliwość skorzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów z przedsiębiorcami w zakresie zawieranych umów na odległość przy pomocy interaktywnej strony do której elektroniczny i bezpłatny dostęp znajduje się w domenie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Rozdział IX: Właściwość sądu- sprawy sądowe

1. Ewentualne spory powstałe na skutek zawartych umów sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a klientem będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
2. Przedstawione na stronie internetowej www.dywanikisamochodowe.pl: regulaminy, szata graficzna, zdjęcia, treść w tym opisy towarów stanowią przedmiot prawa autorskiego i nie mogą być modyfikowane, kopiowane i rozpowszechniane bez zgody Sprzedawcy.

Rozdział X: Postanowienia końcowe

1. Umowy sprzedaży, w ramach prowadzonego sklepu internetowego, zawierane są w języku polskim i zgodnie z obowiązującym prawem RP (Rzeczypospolitej Polskiej), co jednak nie pozbawia konsumenta ochrony prawnej przyznanej mu w kraju jego miejsca zwykłego pobytu, a których to przepisów nie można wyłączyć w drodze umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą w szczególności przepisy:
- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny,
- ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta,
- ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
3. Sprzedawca, z ważnych powodów, dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu, w szczególności w wyniku:
- nowelizacji przepisów ustaw, mających m.in. wpływ na treść i sposób zawierania umów na odległość,
- zmiany cen odnoszących się do kosztów transportu,
- zmiany sposobów dostawy jakie wiążą się z realizacją złożonych zamówień,
- zmian wynikających z prowadzonej przez Sprzedawcę formy prowadzonej działalności gospodarczej,
4. Zmiany, o których mowa w pkt. 3, obowiązują w terminie 7 dni od momentu ich publikacji na stronie internetowej, ze wskazaniem daty opublikowania zmian.
5. Jednolity tekst Regulaminu z wprowadzonymi zmianami zostanie zamieszczony na stronie sklepu internetowego z oznaczeniem dnia jego obowiązywania.
6. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia, chyba że konsument złożył dla siebie ofertę korzystniejszą, wówczas postanowienia umowne uzgodnione indywidulanie znajdą pierwszeństwo przed treścią stosowanego regulaminu i mają charakter wiążący dla łączącej strony umowy sprzedaży w brzmieniu i zakresie ustalonym zgodnymi oświadczeniami stron.
7. Niniejszy Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie go w pamięci komputera ze strony internetowej: http://www.dywanikisamochodowe.pl

8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2016 roku
Regulamin ogólnych warunków sprzedaży sklepu internetowego działającego w domenie strony internetowej www.dywanikisamochodowe.pl nie może być bez zgody Sprzedawcy rozpowszechniany i używany dla celów innych niż te związane z umową sprzedaży, świadczeniem usług drogą elektroniczną, postępowaniem sądowym oraz pozasądowymi sposobami rozstrzygania sporów (ADR).

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu