Strona główna » Regulamin

Kontakt

Zmiana języka

PolskiAngielskiNiemieckiRosyjski

Cennik

Pobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS
Dobór dywaników

Regulamin

Regulamin e-usług
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną sklepu internetowego działającego w domenie
www.dywanikisamochodowe.pl
 
Niniejszy regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 
SPIS TREŚCI:
Rozdział I: Postanowienia ogólne.
 
Rozdział II: Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego.
 
Rozdział III: Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym którym posługuje się Usługodawca.
 
Rozdział IV: Usługa polegająca na złożeniu zamówienia przy pomocy elektronicznego formularza zamówienia i aktywnej poczty e-mail.
 
Rozdział V: Warunki założenia konta w sklepie internetowym w ramach usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 
Rozdział VI: Usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na przesyłaniu biuletynu informacyjnego - Newsletter.
 
Rozdział VII: Warunki rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym

Rozdział VIII: Metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych.
 
Rozdział IX: Tryb postępowania reklamacyjnego.
 
Rozdział X: Cel i zakres przetwarzania danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego.
 
Rozdział XI: Punkt kontaktowy.
 
Rozdział XII: Postanowienia końcowe.
 
Definicje pojęć użyte w Regulaminie:

Regulamin niniejszy regulamin określający zasady i procedury korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego, zwany dalej i na stronie internetowej „regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną” lub zamiennie „regulaminem e-usług”.

Usługodawca Iwona Stypułkowska - Szczepańska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ALDOS Iwona Stypułkowska – Szczepańska działająca na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki. Możliwość pobrania wydruku z CEIDG ze strony internetowej http://www.ceidg.gov.pl

NIP: 622-245-53-65
REGON:365660044

ADRES KORESPONDENCYJNY, w tym właściwy dla składanych reklamacji

ALDOS Iwona Stypułkowska - Szczepańska
ul. Słoneczna 2,
63-400 Ostrów Wielkopolski
adres e-mail: sklep@dywanikisamochodowe.pl
Pozostałe dane do kontaktu:
Numer telefonu: (+ 48)
604-696-060 ,
 
 
Usługobiorca osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z udostępnionych przez Usługodawcę usług świadczonych drogą elektroniczną.
Strona internetowadokument HTML (tj. plik tekstowy odczytywany przez przeglądarkę internetową) udostępniony w Internecie w domenie www.dywanikisamochodowe.pl
Sklep internetowyprowadzona przez Usługodawcę strona internetowa umożliwiająca składanie zamówień przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, zwany w dalszej części regulaminu „sklepem internetowym”.
System teleinformatycznyzespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych  i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego (np. laptop, telefon).
Konto -  oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy udostępnione w procesie zakładania konta, w tym informacje dotyczące złożonego/ych zamówienia/ówień.
Login - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, identyfikujący Usługobiorcę jako użytkownika założonego konta.
Hasło ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, chroniący a zarazem umożliwiający dostęp do konkretnego konta z przypisanym mu loginem.
Elektroniczny formularz zamówieniagraficzny interfejs umożliwiający złożenie zamówienia w sklepie internetowym.
Biuletyn informacyjny newsletter – przesyłany drogą elektroniczną (na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail) informator o nowościach i promocjach związanych ze sprzedażą prezentowanych towarów na stronie sklepu internetowego.
Produkt/towar - prezentowana w sklepie internetowym rzecz ruchoma stanowiąca przedmiot umowy sprzedaży w ramach zawieranych umów na odległość.
Karta produktu/towaruwyświetlany przez system na stronie sklepu internetowego opis towaru, obejmujący jego zdjęcie, cenę, dostępność, cechy funkcjonalne oraz użytkowe.

 
ROZDZIAŁ I:
Postanowienia ogólne

 
1.Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego działającego w domenie www.dywanikisamochodowe.pl.
2. W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przy pomocy strony internetowej, Usługodawca korzysta z oprogramowania oraz technologii kodowania zapewniającej bezpieczeństwo, poufność, prywatność i nienaruszalność przekazywanych danych/informacji.
3. Dla zapewnienia odpowiedniej ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z połączenia z siecią Internet w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, Usługobiorcom zaleca się stosowanie na sprzęcie komputerowym odpowiednie oprogramowanie chroniące m.in. przed wirusami, robakami internetowymi typu (worm), w tym innego oprogramowania wykonującego czynności niezamierzone przez Usługobiorcę a powodujące zagrożenia związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.
4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę mają charakter nieodpłatny.
5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorców treści o charakterze bezprawnym bądź ingerowania w sposób sprzeczny z prawem w technologię sklepu internetowego.
 
ROZDZIAŁ II:
Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego

 
1. Usługodawca w ramach prowadzonego sklepu internetowego świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na:
- zawieraniu umów sprzedaży na prezentowane w sklepie internetowym towary za pomocą formularzy rejestracji/zamówienia, w tym innych środków porozumiewania się na odległość (aktywna poczta e-mail)
- prowadzeniu konta w sklepie internetowym,
- subskrypcji biuletynu informacyjnego newsletter tj. przesyłaniu pod wskazany przez Usługobiorców adres e-mail bieżącej informacji o promocjach i nowościach związanych z asortymentem sklepu internetowego.
2. Usługobiorcy mają możliwość zakończenia korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną w każdym czasie, a także przerwania procesu składania zamówienia (elektroniczny formularz zamówienia) do momentu kliknięcia checkboxa „zamawiam i płacę” wyświetlonego przez system z momentem podsumowania składanego zamówienia.
 
 
ROZDZIAŁ III:
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym którym posługuje się Usługodawca

 
Korzystanie z usług drogą elektroniczną, świadczonych  w ramach prowadzonego sklepu internetowego możliwe jest po spełnieniu przez system teleinformatyczny Usługobiorców następujących wymagań technicznych:
- dostęp do sprzętu elektronicznego podłączonego do sieci publicznej (Internet), w tym także za pomocą analogowej telefonii komórkowej,
- posiadanie aktywnej poczty e-mail,
- przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www,  Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub
 Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy, lub Opera w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub
 Google Chrome w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy, lub Apple Safari w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy,
 minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.


 
Rozdział IV:
Usługa polegająca na złożeniu zamówienia przy pomocy elektronicznego formularza zamówienia i aktywnej poczty e-mail
 
1. Procedura związana z zawarciem umowy sprzedaży (tryb online) przy pomocy elektronicznego formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem wybrania przez Usługobiorcę interesującego go produktu, a następnie kliknięciu na jego zdjęcie.
2. Na karcie wyświetlonego produktu Usługobiorcy mogą zapoznać się cechami funkcjonalnymi i użytkowymi towaru w jego opisie, a także zamieszczonej specyfikacji towaru.
 3. Po dokonaniu wyboru towaru Usługobiorca określa jego zamawianą ilość, a następnie potwierdza tę czynność przyciskiem  „ przejdź do koszyka”.
4. Po wykonaniu czynności, o której mowa w pkt. 3, następuje wieloetapowy proces związany ze złożeniem zamówienia, obejmujący:
KROK 1: WYBÓR FORMY PŁATNOŚCI I DOSTAWY (udostępnione przez Sprzedawcę sposoby płatności i dostawy w związku dalszym etapem związanym z procedurą składania zamówienia)
KROK 2: OPCJE ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA (z możliwością utworzenia konta, bez konieczności zakładania konta, poprzez opcję logowania w ramach założonego konta)
KROK 3: DANE OSOBOWE (elektroniczny formularz, z możliwością dogodnego edytowania tekstu, umożliwiający wprowadzenie danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówienia)
KROK 4: POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA (podsumowanie złożonego zamówienia wraz z zakładką informującą, iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty - „zamawiam i płacę”)
5. Usługobiorca w pierwszej fazie składania zamówienia (KROK 2)  dokonując wyboru założenia konta postępuje zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale V niniejszego regulaminu e-usług.
6. Dane niezbędne dla realizacji zamówienia, zawiera formularz DANE OSOBOWE (KROK 3), w którym należy podać:
IMIĘ,
NAZWISKO,
ADRES E-MAIL,
NUMER TELEFONU,
FAX (pole nieobowiązkowe) ,
FIRMA (pole nieobowiązkowe),
ADRES KORESPONDECYJNY/DOSTAWY,
NIP (w przypadku przedsiębiorcy)
MIASTO,
KOD POCZTOWY,
WOJEWÓDZTWO,
KRAJ,
7. W kolejnych etapach składania zamówienia Usługobiorca dokonuje wyboru dostępnych sposobów dostawy oraz płatności udostępnionych przez Usługodawcę, a określonych również Regulaminem OWS.
8. Proces składania zamówienia, po jego podsumowaniu (określenie towaru, cena, koszty dostawy) finalizuje kliknięcie przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ” oraz odznaczenie checkboxa z oświadczeniem o  zapoznaniu się z treścią aktualnie obowiązującego regulaminu OWS oraz pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy, z wersją do pobrania i odczytu.
9. Na podany w elektronicznym formularzu zamówienia adres e-mail Usługobiorcy zostaje przesłane potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji ze wszystkimi jego składnikami (numer zamówienia, wybrana forma dostawy i płatności, dane osobowe, towar – model/nazwa, cena, koszty dostawy) oraz informacją o prawie do odstąpienia od umowy.
Aktywna poczta e-mail (procedura złożenia zamówienia)
10. Zamówienia można dokonać także poprzez przesłanie bezpośrednio na adres e-mail Usługodawcy treści oferty z następującymi danymi:
- wskazanie towaru, w tym określenie jego modelu a także zamawianej ilości,
- cenie za wskazany towar,
- dokonanym wyborze związanym z formą zapłaty za produkt,
- dane osobowe (Imię i nazwisko, adres elektroniczny e-mail, numer telefonu, adres dostawy)
11. Usługodawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie złożonego zamówienia, przesyłając na adres e-mail usługobiorcy informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.
12. Wiadomość e-mail, o której mowa w pkt. 2 zawiera informacje o numerze zamówienia oraz istotnych jego składnikach, na które składają się dane określone w pkt. 10 niniejszego regulaminu e-usług.
 
 
Rozdział V:
Warunki założenia konta w sklepie internetowym w ramach usługi świadczonej drogą elektroniczną.

 
1. W ramach świadczonych usług drogą elektroniczną Usługobiorcy mają możliwość założenia bezpłatnego konta, którego funkcjonalność polega na administrowaniu i zarządzaniu własnymi danymi osobowymi w procesie składania zamówienia.
2. Usługodawca w ramach założonego konta udostępnia usługi bezpośrednio zarządzane przez Usługobiorcę a polegające na: wprowadzeniu/modyfikowaniu danych do wysyłki, udostępnianiu danych do faktury, podglądu do historii złożonych zamówień, zmianie dostępu do założonego konta poprzez aktualizację hasła.
3. W celu dokonania rejestracji umożliwiającej założenie konta należy kliknąć zakładkę „Załóż konto” .
4. Po wykonaniu czynności, o której mowa w pkt. 3, system wyświetla formularz rejestracyjny z możliwością dogodnego edytowania tekstu, obejmującego następujące pola z danymi:

Dane osobowe Usługobiorcy:
IMIĘ
NAZWISKO
E-MAIL,
TELEFON,
FAX
(nieobowiązkowe),
FIRMA (pole nieobowiązkowe),
ADRES KORESPONDENCYJNY/DOSTAWY,
NIP (w przypadku przedsiębiorcy)
MIASTO,
KOD POCZTOWY,
WOJEWÓDZTWO,
KRAJ,
HASŁO
(utworzone dla indywidualnie wskazanego loginu, może obejmować małe i wielkie litery, cyfry, znaki specjalne – zaleca się, dla celów bezpieczeństwa, aby składało się z co najmniej 8 znaków )
POWTÓRZENIE HASŁA


5. Formularz rejestracyjny zawiera także dwa pola w postaci checkboxa:
- pierwszy z informacją o obowiązującym na chwilę zakładania konta regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną (regulamin e-usług) - z wersją do pobrania i odczytu,
- drugiz wyrażeniem zgody na otrzymywanie biuletynu informacyjnego newsletter (pole nieobowiązkowe)
6. Zakończenie procesu rejestracji związanego z założeniem konta finalizuje kliknięcie przycisku „ZAŁÓŻ KONTO”.
7. Na podany w procesie rejestracji adres e-mail Usługobiorcy zostaje przesłana wiadomość e-mail potwierdzająca założenie konta.
8. W kolejnych etapach logowania, na stronie sklepu internetowego,należy wpisać we właściwych polach podany w procesie rejestracji login oraz indywidulanie utworzone hasło.
9. Założenie konta możliwe jest również w procesie składania zamówienia, zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale IV niniejszego Regulaminu.

Rozdział VI:
Usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na przesyłaniu biuletynu informacyjnego - Newsletter

 
1. Subskrypcja biuletynu informacyjnego newsletter, jako informacji o produktach, promocjach, konkursach organizowanych przez Usługodawcę w ramach prowadzonego sklepu internetowego, odbywa się w następujących trybach:
- w trakcie procesu rejestracji oraz składania zamówienia, poprzez kliknięcie checkboxa zawierającego następującą treść:
„ Tak, chcę otrzymywać informację o nowościach i promocjach sklepu internetowego www.dywanikisamochodowe.pl  oraz w tym celu wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Usługodawcę dla celów usługi subskrypcji newslettera. Zapoznałem/am się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawienia. Jestem świadom/a, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi newsletter”
- poprzez wypełnienie na stronie głównej pola z adresem e-mail, a następnie kliknięcie checkboxa  z oświadczeniem:
„ Chcę otrzymywać informacje o promocjach i nowościach sklepu internetowego www. dywanikisamochodowe.pl oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Usługodawcę dla celów związanych z usługą subskrypcji Newslettera”,
2. Na adres e-mail Usługobiorcy zostaje przesłany e-mail z linkiem potwierdzającym o chęci zapisania się do listy dystrybucyjnej newslettera.
3. Potwierdzenie linku, o którym mowa w pkt. 2, powoduje zapisanie Usługobiorcy do listy subskrybentów newslettera sklepu internetowego działającego w domenie www.dywanikisamochodowe.pl
4. Odwołanie zgody na przetwarzanie adresu e-mail przesłane do Usługodawcy może nastąpić w każdej dostępnej formie, w tym przy użyciu przycisków dostępnych na stronie internetowej „wypisz”. Więcej informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych znajduje się w dokumencie „Polityka prywatności”.

Rozdział VII:
Warunki rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym
 
1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu konta w sklepie internetowym, która jest umową bezterminową o charakterze ciągłym.
2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail: sklep@autodywaniki.pl lub też pisemnie na adres Usługodawcy.
3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
4. Umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu przez Usługobiorcę.
 
Rozdział VIII:
Metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych
 
1.W procesie składania zamówienia, przy pomocy elektronicznego formularza zamówienia, istnieje możliwość dogodnej edycji wprowadzanych danych oraz zmiany przedmiotu zamówienia do momentu kliknięcia przycisku „zamawiam i płacę”.
2. Po złożeniu zamówienia i przyjęciu go do realizacji (wysłanie przez Usługodawcę wiadomości elektronicznej na podany przez Usługobiorcę adres e-mail) można dokonać korekty we wprowadzonych danych, ich weryfikacji, usunięcia błędu poprzez: wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Usługodawcy lub  telefonicznie.
3. W przypadku wykrycia lub zamiaru skorygowania błędu w złożonym zamówieniu klient/Usługobiorca ma prawo do jego zmiany w ciągu 12 godzin  od otrzymanie e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji.
4. Po dokonaniu korekty zamówienia Usługodawca przesyła wiadomość e-mail na adres elektroniczny Usługobiorcy z potwierdzeniem wykonania zakresu korekty zmian, wynikających z żądania, o który mowa w pkt. 2.
 
Rozdział IX:
Tryb postępowania reklamacyjnego

 
1. Usługodawca podejmuje działania niezbędne do prawidłowego i w pełni poprawnego działania sklepu internetowego w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej w tym informatycznej, i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Usługobiorców.
2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego Usługobiorca może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy Usługodawcy bądź telefonicznie.
3. W wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 2 należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w tym dane Usługobiorcy (numer telefonu, adres e-mail)  oraz wskazanie daty wystąpienia nieprawidłowości.
4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres e-mail  lub w inny wskazany przez niego sposób.
 
Rozdział X:
Cel i zakres przetwarzania danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego
 
1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/ klientów korzystających i odwiedzających stronę internetową, działającą w domenie www.dywanikisamochodowe.pl jest Iwona Stypułkowska – Szczepańska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ALDOS Iwona Stypułkowska – Szczepańska będąca Usługodawcą decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
2. W związku z zawarciem, a następnie realizacją umowy sprzedaży Usługodawca przetwarza niezbędne dane osobowe Usługobiorców, których zakres wyznaczają przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Dane, o których mowa w pkt. 2, obejmują:
- imię i nazwisko,
- adres dostawy/korespondencyjny,
- adres e-mail,
- numer telefonu kontaktowego.
4. Podanie danych, o których mowa w pkt. 3, jest dobrowolne jednak ich brak spowoduje odmowę świadczenia usługi drogą elektroniczną w zakresie zawarcia umowy sprzedaży na prezentowane towary w sklepie internetowym.
5. W związku z wykonaniem zamówienia, w tym dostawą zakupionego towaru, dane osobowe klientów takie jak: imię i nazwisko, adres dostawy, telefon kontaktowy, przekazywane są (w zależności od wybranego sposobu dostawy), Poczcie Polskiej, firmom kurierskim DHL lub GLS, które w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa trudnią się profesjonalnym dostarczaniem przesyłek.
6. Dla celów marketingowych możliwe jest przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy jedynie po wyrażeniu przez niego na cel zgody.
7. W przypadkach, określonych w pkt 6, Usługodawca udostępnia odpowiednie pole checkbox z opisem zakresu i celu przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy.
6. Ewentualna zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili odwołana.
7. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawiera dokument Polityka prywatności

 
Rozdział XI:
Punkt kontaktowy

 
1. Usługobiorcy mogą skorzystać z informacji o usługach świadczonych drogą elektroniczną w ramach punktu kontaktowego prowadzonego przez ministra właściwego ds. gospodarki na stronie internetowej www.biznes.gov.pl.
2. Punkt kontaktowy, o którym mowa w pkt 1, udziela odpowiedzi na zapytania usługodawców i usługobiorców w języku polskim lub angielskim w zakresie:
- praw i obowiązków usługodawców i usługobiorców,
- procedur reklamacyjnych oraz naprawienia szkody w przypadku zaistniałych sporów,
- podania informacji o odpowiednich organach, stowarzyszeniach, czy organizacjach udzielających praktycznej pomocy odnośnie elektronicznego świadczenia usług.
Rozdział XII:
Postanowienia końcowe

1. Świadczenia usług drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym regulaminie, odbywa się w języku polskim i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej (RP).
2. Ewentualne spory powstałe między Usługodawcą a Usługobiorcą zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy, w szczególności:
- ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,
- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 sierpnia 2010 roku w sprawie utworzenia punktu kontaktowego dla administracji oraz punktu kontaktowego dla usługodawców                                i usługobiorców.
4. Usługodawca dopuszcza prawo zmian postanowień niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności  w przypadku:
- zmiany szaty graficznej strony internetowej, działającej w domenie www.dywanikisamochodowe.pl  mającej wpływ m.in. na sposób i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
- zmian w zakresie obowiązujących przepisów prawa, odnoszących się do handlu elektronicznego, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną,
4. Zmiany obowiązują w terminie 14 dni od momentu publikacji ich na stronie internetowej ze wskazaniem daty opublikowania i obowiązywania  zmian.
5. W przypadku Usługobiorców korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, w ramach zawartych umów, tekst jednolity zmienionego Regulaminu zostanie im przesłany na wskazany przez nich adres e-mail. W braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym w terminie 14 dni od dnia otrzymania e-maila.
6. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej: www.dywanikisamochodowe.pl.
7. Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub zapisanie go w pamięci komputera ze strony internetowej: www.dywanikisamochodowe.pl. W każdym jednak przypadku na żądanie Usługobiorcy regulamin e-usług zostanie przesłany w taki sposób, który umożliwi mu pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje żający Usługobiorca.
8. Przedstawione na stronie sklepu internetowego: szata graficzna, zdjęcia, treść i opisy towarów nie mogą być bez zgody Usługodawcy modyfikowane, kopiowane                                          i rozpowszechniane.
9. Regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2016 roku.

Niniejszy regulamin nie może być kopiowany i rozpowszechniany bez zgody Usługodawcy dla celów innych niż te związane z umową sprzedaży, świadczeniem usług drogą elektroniczną, ewentualnie dla celów postępowania sądowego.                                                                                   
 
 
                                                                                                    

 
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu